Broj: 01-87-1-13/1-16

Livno, 31.05.2016. godine

Na temelju članka 69. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14), članka 25. stavak 1. točka 7. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije (broj 01/4/1/98 od 17.08.1998. godine i Odluke broj 01-73/1-2001 od 09.05.2001. godine) donesena je slijedeća

 

ODLUKA

o poništenju postupka javne nabave

  1. Ovom odlukom se poništava postupak javne nabave usluga – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije.
  2. Ugovorni organ je proveo postupak putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sukladno članku 88. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14).
  3. Objavio obavijest o javnoj nabavi broj: 1164-7-1-5-3-1/16 na portalu javnih nabava dana: 11.05.2015. godine u 11:15 sati;
  4. Postupak javne nabave se poništava jer nije moguće izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača budući da su dva ponuditelja dostavila identičnu cijenu ponude;
  5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabave u skladu sa člankom 71. Zakona o javnim nabavama BIH.

 

Obrazloženje:

Dana 09.05.2016. godine donesena je Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije. Javna nabava je na temelju procijenjene vrijednosti postupka provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a iznosi 8.550,00 KM, koja je kasnije nakon obavijesti resornog ministarstva izmjenjena na 5.500,00 KM. Dana 25.05.2016. godine izvršeno je otvaranje ponuda (Zapisnik broj: 01-87-1-11/1-16) sa tri blagovremeno dostavljene ponude ponuditelja: Deratizer d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 2.630,60 KM bez PDV-a, ,,Dezitox-Sanitarci“ d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 2.630,60 KM bez PDV-a i „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 4.735,08 KM bez PDV-a. Budući da su dva najpovoljnija ponuditelja dostavili identičnu cijenu ponude nije moguće izabrati najpovoljnijeg ponuditelja kojem bi bio dodijeljen ugovor te je stoga Povjerenstvo predložilo poništenje postupka javne nabave.Slijedom rečenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ukoliko Vaša uvažena firma vjeruje da je ugovorno tijelo u tijeku postupka dodjele ugovora izvršilo povrede Zakona o javnim nabavama, imate pravo pokrenuti žalbeni postupak na način koji je utvrđen u Zakonu o javnim nabavama (članci 99 – 101) ili od dana kada ste ustanovili ili ste trebali ustanoviti daje došlo do navodne povrede, a najkasnije godinu dana od datuma navodne povrede.

Bez naslova

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

  • Svim zainteresiranim ponuditelj ima;
  • Spis javne nabave;
  • Ravnateljica;
  • Pismohrana