Odluka za nabavu robe goriva – Zabrišće B&M d.o.o. Livno

Broj: 01-170-1-13/1-18

Livno, 08.08.2018.godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14) i članka 25. stavak 1. točka 7. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije (broj 01/4/1/98 od 17.08.1998. godine i Odluke broj 01-73/1-2001 od 09.05.2001. godine) Ravnateljica Zavoda donosi slijedeću:

ODLUKU

  1. Usvaja se izviješće i preporuka Povjerenstva za javnu nabavu roba – goriva (bezolovni benzin) za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije br.01-170-1-11/1-18 od 08.08.2018. godine.
  2. Ugovor o javnoj nabavi robe će se dodijeliti ponuditelju “Zabrišće B&M” d.o.o. Livno
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabave u skladu sa člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama BIH.

Obrazloženje

Dana 10.07.2018. godine donesena je Odluka o pokretanju postupka javne nabave roba – goriva (bezolovni benzin) za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije. Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a iznosi 10.000,00 KM. Ugovorni organ je zaprimio ukupno jednu blagovremeno dostavljenu ponudu ponuđača: “Zabrišće B&M” d.o.o. Livno. Povjerenstvo imenovane rješenjem br. 01-170-1-2/1-18 od 11.07.2018. godine, obavilo je sve potrebne radnje, ocijenilo ponudu u postupku nabave roba te izradilo izvješće sa preporukom za donošenje odluke. Uvidom u Izviješće i preporuku Povjerenstva, Odlučeno je da se ugovor dodjeli ponuditelju “Zabrišće B&M” d.o.o Livno kao jedinom ponuditelju, pa je slijedom rečenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

U slučaju povrede Zakona javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnim BiH”, br. 39/14), imate pravo podnijeti žalbu u pisanom obliku Ugovornom organu u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke.

 

Bez naslova

 

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Svim ponuditeljima,
  2. Spis javne nabave,
  3. Pismohrani

Powered by Watch Dragon ball super