Broj: 01-129-1-16/1-16

Livno, 12.07.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14) i članka 25. stavak 1. točka 7. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije (broj 01/4/1/98 od 17.08.1998. godine i Odluke broj 01-73/1-2001 od 09.05.2001. godine) donesena je slijedeća

ODLUKA

  1. Usvaja se izviješće i preporuka Povjerenstva za javnu nabavu roba – goriva (bezolovni benzin) za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije.
  2. Ugovorni organ je proveo postupak putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sukladno članku 88 Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14).
  3. Objavilo obavijest o javnoj nabavi broj: 1164-1-1-6-3-2/16 na portalu javnih nabava dana 16.06.2016. godine u 10:56 sati;
  4. Ugovorni organ je zaprimio dvije blagovremene ponude.
  5. Ugovor o javnoj nabavi robe će se dodijeliti ponuditelju „Zabrišće B&M“ d.o.o. Livno.
  6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabave u skladu sa člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama BIH.

Obrazloženje

Dana 14.06.2016. godine donesena je Odluka o pokretanju postupka javne nabave roba – goriva (bezolovni benzin) za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije. Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a iznosi 10.000,00 KM. Ugovorni organ je zaprimio ukupno dvije blagovremeno dostavljene ponude ponuđača: „Zabrišće B&M“ d.o.o. Livno i ,,Pavić“ d.o.o. Livno. Povjerenstvo imenovano rješenjem br. 01-129-1-2/1-16 od 14.06.2016. godine od strane ravnateljice obavilo je sve potrebne radnje, ocijenilo ponude u postupku nabave roba te izradilo izvješće sa preporukom za donošenje odluke. Odlučeno je da se ugovor dodjeli ponuditelju „Zabrišće B&M“ d.o.o. Livno čija je ponuda ekonomski najpovoljnija na temelju podkriterija cijene od 7.900,00 KM bez PDV-a i udaljenosti najbliže benzinske postaje od l,4km.

Slijedom rečenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

U slučaju povrede Zakona javnim nabavama Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14), imate pravo podnijeti žalbu u pisanom obliku Ugovornom organu u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke.

Bez naslova

 

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Svim ponuditeljima,
  2. Spis javne nabava
  3. Pismohrani